Tagasi üles

KASUTUSTINGIMUSED

Soodushind OÜ, registreerimisnumber 12301014, edaspidi «Vahendaja», kinnitab käesolevaga, et on sõlminud Lepingu iga füüsilise või juriidilise isikuga, kes on nõustunud käesoleva Eellepingu tingimustega.

1. Terminid ja määratlused


«Vahendaja» - Soodushind OÜ, registreerimisnumber 12301014.

«Koduleht» - Vahendaja internetilehekülg, mis aasub aadressil www.soodushind.ee

«Kasutaja» - füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku esindaja, kes kasutab Kodulehe Teenuseid tarbimise eesmärgil.

«Partner» - Kasutaja, kes omab laiendatud õigusi ning kasutab Teenuseid kommertslikel eesmärkidel.

«Konsultant» - Kasutaja, juriidilise isiku esindaja, kelle kohustuste hulka kuulub Reklaamikampaania ettevalmistamine.

«Leping» - Vahendaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe, mis on koostatud käesoleva Eellepingu kujul ning mille on osapooled tingimusteta omaks võtnud.

«Lisa» - tingimused, milles Vahendaja ja Partner on Lepingu puhul täiendavalt kokku leppinud.

«Teenused» - Kodulehe poolt pakutavad teenused.

«Reklaamikampaania» («Päevapakkumine») - Partneri reklaamikampaaniad, mida korraldatakse Vahendaja Kodulehel, et tutvustada Partneri kaupu ja teenuseid.

«Päevahind» - kauba või teenuse hind, mille on Partner Reklaamikampaania läbiviimise ajaks määranud.

«Komisjonitasu» - hüvitis, mille saab Vahendaja tema poolt Partneri jaoks läbiviidava Reklaamikampaania käigus. Seda käsitatakse reklaamiteenusena.

«Partnerlusprogramm» - Kodulehe täiendamine Partneri poolt eesmärgiga saada läbiviidavatest Reklaamikampaaniatest rahalist kasu.

«Voucher» - dokument, mis kinnitab 100%-list ettemaksu, mille on teinud Kasutaja eesmärgiga saada Partneri poolt Reklaamikampaaniates pakutavaid kaupu või teenuseid. Kujutab endast unikaalset 13-kohalist tähist. Voucher kehtib mistahes Kasutaja poolt pakutud viisil: trükituna, käsitsi kirjutatuna, elektrooniliselt. Igal Voucheril on PIN-kood: 4-kohaline tähis, mis on Voucheri täiendav identifitseerimisvahend.

«Kupong» - dokument, mis kinnitab Kasutaja õigust allahindlusele eesmärgiga omandada Reklaamikampaaniate käigus Partneri poolt pakutavaid kaupu või teenuseid. Kujutab endast unikaalset 13-kohalist tähist. Kupong kehtib Kasutaja poolt pakutud mistahes viisil: trükituna, käsitsi kirjutatuna, elektrooniliselt. Igal kupongil on PIN-kood: 4-kohaline tähis, mis on kupongi täiendavaks identifitseerimisvahendiks.

2. Eellepingu objekt

Käesolev Eelleping reglementeerib Vahendaja, Kasutaja ning Partnerite õigusi ja kohustusi Kodulehe Teenuste pakkumise osas. Teenuseid pakutakse poolte vahel sõlmitud Lepingu ning käesolevale Lepingule lisatud Lisa alusel.

3. Leping ja selle Lisa


3.1. Leping jõustub ühel juhul kolmest:
3.1.1. Kasutaja omakäelise registreerimise korral Kodulehel;
3.1.2. Kasutaja poolt Reklaamikampaania käigus tehtud esimese ostu puhul;
3.1.3. Partneri registreerimisel Vahendaja poolt, tehes seda Partneri isiklikul ülesandel.
3.2. Leping ei nõua kahepoolset allkirjastamist ning see kehtib elektroonilisel kujul.
3.3. Lepingu Lisad jõustuvad pärast seda, kui Vahendaja on saanud Kasutajalt / Partnerilt elektroonilisel teel e-postiga nõusoleku.
3.4. Lepingu jõustumisel Kasutaja annab oma nõusolekut keskkonna Soodushind.ee uudiskirja saamiseks e-maili adressile, mida kasutati registreerimisel.

4. Reklaamikampaania

4.1. Selle all mõistetakse Partneri kauba või teenuse müüki Vahendaja Kodulehel, tuginedes Lepingu kehtivale Lisale. Tehniliselt kujutab Lisa endast Vahendaja-poolset hinnapakkumist, millele on Partnerilt saadud positiivne otsus.
4.2. Reklaamikampaania läbiviimise tingimuseks on Partneri poolt tehtud ettepanek märkimisväärseks allahindluseks, mis kehtib kauba või teenuse ostmisel Reklaamikampaania ajal. Allahindlus fikseeritakse «Päevahinna» vormis.
4.3. Rekklaamikampaania kehtivusaeg on piiratud.
4.4. Kasutajal on võimalik osta Müüja kaupa või teenust Päevahinnaga (p. 4.2) Reklaamikampaania ajal (4.3). Ostu sooritamisel usaldab Kasutaja Reklaamikampaaniat korraldavale Partnerile järgmised isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoni number (soovi korral).
4.5. Kasutaja poolt sooritatud makset käsitatakse kui vahendite ajutist deponeerimist Vahendaja pangaarvele Partneri huvides.
4.6. Makse eduka sooritamise korral annab Vahendaja Kasutajale Voucheri või Kupongi (sõltuvalt Reklaamikampaania läbiviimise tingimustest). Kasutajal on alati võimalik Vahendaja Kodulehel oma ostude ajaloole ligi pääseda. Ligipääs on võimalik tänu esimese ostuga (või vaba registreerimisega) saadud paroolile.
4.7. Partner esitab kauba või teenuse eest arve siis, kui Kasutaja on need kätte saanud.
4.8. Kui Kasutaja omandab Voucheri või Kupongi, kantakse summa Komisjonitasu järel Partneri virtuaalsele arvele («Kauplus»). Sellel hetkel laekub kokkulepitud komisjonitasu Partnerlusprogrammis lepingu p.-s 5 esitatud tingimustel osaleva Partneri virtuaalsele arvele («Bilanss»).
4.9. Komisjonitasu suurus lepitakse kokku igal konkreetsel juhul ning see on fikseeritud summa, mis arvatakse maha igalt tehingult.
4.10. Komisjonitasu suurus on (Kodulehe kaudu) teada nii Vahendajale, reklaamikampaaniat läbi viivale Partnerile ning sellele Partnerile, kellele laieneb p. 5 tingimus, juhul kui tehing toimub tema soovitusel.
4.11. Punktis 4.8. esitatud asjaolude olemasolul saab Partner Kasutaja tellimuse kohta informatsiooni mahus, millest piisab kauba või teenuse müümiseks. Koondnimekirja laekunud tellimustest võib Partner alati saada Vahendaja Kodulehelt alajaotusest «Minu kauplus».
4.12. Vahendaja arveldab Partneriga mitte varem kui teisel tööpäeval, kuid mitte hiljem kui kümnendal tööpäeval pärast Reklaamikampaania lõppemist.
4.13. Partneriga arveldus toimub kehtiva Lepingu ja selle Lisa alusel.
4.14. Partneri pangaarvele kantakse üle summa pärast Vahendaja Komisjonitasu kinnipidamist. Vahendaja komisjonitasu kinnipidamine toimub reklaamiteenuse arve alusel, mis on konkreetse Reklaamikampaania puhul lepingu Lisas kokku lepitud.
4.15. Kui Vahendaja kannab raha Partneri arvele, tuleb maksekorralduses märkida: 
Reklaamikampaania ID, mille ta sai Kodulehele registreerimise hetkel (1) ja Vahendaja arve number, mille alusel peetakse kinni tema Komisjonitasu (2).
4.16. Kogu vastutust kauba või teenuse pakkumise ning informatiivse abi eest kannab Reklaamikampaaniat korraldav Partner.
4.17. Vahendaja ei kompenseeri Partnerile Komisjonitasu, juhul kui Partner on Kasutajale raha tagastanud.
4.18. Partner on kohustatud mitte läbi viima Reklaamkampaaniat konkureerivatel lehekülgedel hiljem, kui 14 päeva selle läbiviimiseni Vahendaja leheküljel. Vastasel juhul loetakse see kui Reklaamkampaaniast loobumine ning peab tasuma trahvi, mis on kirjas punktis 11.5.

5. Partnerlusprogramm

5.1. Osavõtt Partnerlusprogrammist näeb ette preemia maksmist Partneritele punktis 4.8 ette nähtud juhtudel.
5.2. Komisjonitasu suurus ja tingimused on esitatud Vahendaja Kodulehel alajaotuses «Kodulehtede omanikele». Raha ülekandmine toimub juhul, kui Partner järgib loetletud tehnilisi nõudeid.
5.3. Partnerile makstakse preemiat esimesel nõudmisel, kuid mitte enne, kui tema arvele on kogunenud piisavalt vahendeid (seda on mainitud Kodulehel).
5.4. Vahendaja arveldab Partneriga mitte varem kui teisel tööpäeval ning mitte hiljem kui kümnendal tööpäeval pärast Partneri vastavasisulise nõude laekumist.

6. Vahendaja kohustused

6.1. Pakkuda Partnerile Kodulehe Teenuste kasutamise võimalusi.
6.2. Teha Parnteriga vastastikuseid arveldusi punktides 4, 5 esitatud tingimustel.
6.3. Mitte avalikustada Kasutajate ja Partnerite konfidentsiaalseid andmeid, välja arvatud juhtudel, kui nad on rikkunud käesoleva Lepingu tingimusi ja punkti 4.4.

7. Kasutaja kohustused

7.1. Kasutaja ei tohi kasutada Kodulehe Teenuseid eesmärkidel, mis põhjustavad otsest või kaudset, moraalset või materiaalset kahju isklikult endale, Vahendajale või kolmandatele isikutele.
7.2. Kasutaja ei tohi anda Kodulehele sisenemiseks mõeldud parooli (oma tunnust) kolmandatele isikutele.
7.3. Kasutaja peab olema teiste kasutajate suhtes viisakas ja lugupidav.

8. Konsultandi kohustused

8.1. Töö Konsultandiga põhineb eraldi lepingule, mis sõlmitakse Reklaamiagendi ja Vahendaja vahel.
8.2. Konsultant esindab Vahendaja huvisid.

9. Partneri kohustused

9.1. Partner on kohustatud täitma Kasutaja kohustusi, mis on loetletud punktis 7.
9.2. Partner on kohustatud Reklaamikampaaniate läbiviimisel tagama Vahendajale ja Kasutajatele kõigi kokkulepitud tingimuste täitmise.
9.3. Partner on kohustatud punkti 6 raames kasutama ainult seaduslikke viise, mis vastavad üldtunnustatud eetika- ja moraalinormidele.
9.4. Kasutajate pretensioonide olemasolul on Partner kohustatud koheselt lahendama kõik konfliktiolukorrad ilma Vahendajata, sealhulgas hüvitama kõik kulud, mis on nimetatud punktis 4.17.
9.5. Juhul kui sõlmitakse Lepingu Lisa, mis reglementeerib Kliendikaardi vastuvõtmist, on Partner kohustatud oma kaupade ja teenuste pakkumisel Kliendikaarti aktsepteerima.

10. Maksetingimused

10.1 Partneritele tehtavad maksed toimuvad punktides 4 ja 5 nimetatud mahus ja tingimustel.
10.2. Partneritele punkti 5 alusel preemia maksmisel tehakse Partneri kohustuste osas parandus vajaduse kohta maksta 20%.
10.3. Juhul kui Kasutajale tagastatakse raha, mis on tema poolt makstud Reklaamikampaania käigus, tagastajaks on Partner, vastavalt punktile 9.4. Kasutajal on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul peale ostu sooritamise päevast (VÕS §56 p. 1, 2).

11. Lepingu kehtivuse tähtaeg ja sanktsioonid

11.1. Käesolev Leping kehtib kuni punkti 2 kehtivuseni.
11.2. Pooled võivad kirjalikul nõusolekul Lepingu alati tühistada. Sealjuures peab Lepingu tühistamist algatanud pool informeerima teist poolt sellest mitte hiljem kui kaks nädalat enne tühistamist.
11.3. Leping loetakse kehtetuks juhul, kui Partneri konto deaktiveeritakse ning teda informeeritakse sellest e-posti teel.
11.4. Partner kohustub Lepingu lõpetamisel kandma kohustusi, mis on võetud varem läbi viidud Reklaamikampaaniatega.
11.5. Juhul kui Partner keeldub varem kokku lepitud Reklaamikampaaniat korraldamast (vastavalt p-le 4.1) ning jätab sellest teatamata hiljem kui 5 päeva enne kokkulepitud tähtaega, kohustub Partner tasuma Vahendajale leppetrahvi suuruses 1000 EUR.
11.6. Juhul kui Partner ei täida Kasutajate ees varem läbi viidud Reklaamikampaaniate osas võetud kohustusi, samuti punktis 9.5 võetud kohustusi ning ei tagasta Kasutajatele nende raha, on Vahendajal õigus nõuda Partnerilt kuni 1000 EUR trahvi.
11.7. Juhul kui Vahendaja peab Partneri makset kinni, on viimasel õigus nõuda viivituse eest trahvi suuruses 0,15% makse summast päevas.

12. Muud tingimused

12.1. Vahendaja ei vastuta Partneri poolt deklareeritud kohustuste eest.
12.2. Vahendaja ei vastuta juriidiliselt või materiaalselt juhtudel, kui Teenuste ebakorrektne kasutamine põhjustas Kasutajale, Partnerile või kolmandatele isikutele moraalset või materiaalset, otsest või kaudset kahju, võ põhjustas tarkvara häireid või seadme rikke.
12.3. Ametlike teadete edastamiseks ning informatsiooni vahetamiseks poolte vahel kastutatakse e-posti. Vahendaja poolt – info@soodushind.ee Reklaamikampaaniate üksikasjade arutamiseks on Vahendajal õigus kasutada oma töötajate ja Reklaamiagentide aadresse kujul nimi@soodushind.ee
12.4. Vahendaja jätab endale õiguse ühepoolses korras katkestada või ajutiselt peatada Teenuste pakkumine Partnerile, juhul kui viimane ei järgi Lepingu tingimusi.
12.5. Vahendaja jätab endale õiguse viia käesolevas Eellepingu teksti sisse muudatused ning informeerida sellest e-posti teel Kasutajaid.
12.6. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte vastastikusel kokkuleppel. Juhul kui see osutub võimatuks - Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse alusel.
 

Ole kursis uute pakkumistega!
Liitu

Uued pakkumised:

-25%
Auto käsipesu A&D Detailing pesulas
22.5
Ostetud: 11/0
-47%
Aparaadipediküür geellakiga
25
Ostetud: 99/0
-47%
Aparaadipediküür geellakiga
25
Ostetud: 88/0
Saada sõbrale